ДАН СИСТЕМИЙН ТУХАЙ

Танилт нэвтрэлтийн систем нь цахим орчинд бүхий д төрлийн үйлчилгээг авахад тухайн иргэнийг таньж баталгаажуулах боломжийг бүрдүүлэх, хувийн хэвшил болон төрийн үйлчилгээний өөр хоорондоо харилцан хамааралгүй системүүдтэй нягт уялдаатай ажиллах боломжтой платформ бүхий систем юм. Хэрэглэгч та танилт нэвтрэлтийн системийг 1 удаа ашиглан нэвтэрснээр тус системд холбогдсон бүх төрлийн системүүд рүү нэвтрэх эрхтэй болно.